ട്രോളി ഫാക്ടറി, വിതരണക്കാർ - ചൈന ട്രോളി നിർമ്മാതാക്കൾ