മാനുവൽ ബെഡ് ഫാക്ടറി, വിതരണക്കാർ - ചൈന മാനുവൽ ബെഡ് നിർമ്മാതാക്കൾ