എമർജൻസി ട്രാൻസ്ഫർ സ്ട്രെച്ചർ ഫാക്ടറി, വിതരണക്കാർ - ചൈന എമർജൻസി ട്രാൻസ്ഫർ സ്ട്രെച്ചർ നിർമ്മാതാക്കൾ