ഇലക്ട്രിക് ബെഡ് ഫാക്ടറി, വിതരണക്കാർ - ചൈന ഇലക്ട്രിക് ബെഡ് നിർമ്മാതാക്കൾ